Ung Inkludering

er en frivillig organisasjon som motiverer og dyktiggjør lærere og elever til å skape møteplasser i skoletiden for minoritets- og majoritetsspråklig ungdom. Vi jobber gjennom inkluderingsvalgfag (på ungdomsskolen) eller gjennom Medelevordninger og leksehjelpsprosjekter (på VGS). Vårt flerkulturelle motivasjonsteam kurser også elever i innførings- og kombinasjonsklasser og holder foredrag i ulike sammenhenger.

Overordnet mål for våre prosjekter er

Å skape trygge, likeverdige og anerkjennende møteplasser og fellesskap mellom minoritets- og majoritetsspråklige elever, slik at alle kan bli selvstendige bidragsytere i samfunnet.          

Målet for Globalcampen

  • Bli kjent og lære av hverandre og flerkulturelle campledere
  • Ha det gøy, være aktiv, lære på en kreativ måte og oppleve mestring
  • Bli forberedt på å gå på ungdoms- og VGS
  • Få venner fra flere land

Målet for valgfagsveiledningen på ungdomsskolen

  • at minoritets- og majoritetsspråklige elever, gjennom ulike valgfagsaktiviteter blir kjent med hverandre og videreutvikler sine sosiale ferdigheter
  • at majoritetselever berikes i møte med ungdommer med kort botid og får viktige erfaringer de vil trenge i en stadig mer globalisert verden

Målet for medelev er

  • å styrke inkludering og opplevelse av tilhørighet gjennom en gjensidig fadderordning mellom minoritets- og majoritetselever på skolen

Målet for Ungdom hjelper ungdom er

  • Å bidra til at minoritetsspråklige elever med kort botid blir mer motivert for skolearbeid på VGS
  • At ungdom som har kommet lenger i sitt skoleløp, hjelper nyankomne elever med lekser (norsk, studieteknikk, begrepsforklaringer)
  • Å bidra til at færre elever faller fra opplæring i VGS

Vår historie

Med innovasjonsmidler fra Bærum kommune og støtte fra Kavlifondet og Sparebankstiftelsen, - har Ung inkludering sitt motivasjonsteam, siden etableringen i 2017, preppet fem ungdomsskoler i fem kommuner.

Valgfagselever og elever fra innførings/mottaks/velkomstklasser har blitt kjent gjennom ballspill, matlaging, språkleker, dans og ekskursjoner og 14 lærere har deltatt på lærerworkshops og fått veiledning gjennom skoleåret.

Fra  2017 – 2020, har 400 elever fra mer enn 20 land blitt kjent gjennom valgfag i skoletiden.

Om vårt team

UI Team i Trondheim

Ung Inkludering sitt engasjerte og flerkulturelle motivasjonsteam består av tidligere valgfagselever ved Østerås skole, tidligere elever ved voksenopplæringen i Bærum og elever på Rud og Heimdal VGS. Elevene (16 – 23 år), snakker til sammen 16 språk og går på ulike VGS. Som kursledere, leksehjelpere, inkluderingsmotivatorer og foredragsholdere er ungdommene engasjerte relasjonsbyggere og trygge gruppe-ledere.

Lær mer →